ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

Hier volgen de algemene verkoopsvoorwaarden voor P.V.S. Electronic Developments bvba, hierna genoemd “PVSed bvba”, voor verkoop vanuit de webshop.

 1. ALGEMEEN
 1. Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld tussen PVSed bvba en de klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle relaties, aanbiedingen en leveringen tussen PVSed bvba en de klant.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant wordt door PVSed bvba uitdrukkelijk van de hand gewezen. In geval de inkoopvoorwaarden van de koper in strijd zouden zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn aldus alleen de laatst genoemde voorwaarden van kracht.
 3. PVSed bvba duidt er uitdrukkelijk op dat de algemene voorwaarden met betrekking tot onze winkelverkoop afwijken van de algemene voorwaarden van de online webshop.
 4. De consument ontvangt de algemene voorwaarden en een samenvatting van de bestelling in de vorm van een link als bijlage in de bevestigings e-mail.

 1. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Door PVSed bvba weergegeven afbeeldingen of specificaties zijn niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Bovendien kunnen onze publicaties onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Eventuele voorkomende fouten kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding zijn.
  2. PVSed bvba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van eventueel gekoppelde publicaties of websites van derden, of de manier waarop de betreffende bedrijven de bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarborgen.

 1. AANBOD & VOORRAAD
  1. Toezending van catalogi en /of prijslijsten verplicht PVSed bvba niet tot levering.
  2. PVSed bvba beoogt in diens winkelpunten steeds een optimale beschikbaarheid van de in publicaties weergegeven producten. Toch kan door overmacht of enorm succes een voorraad uitgeput zijn.
  3. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een in de webshop eventueel foutief weergeven voorraad. Zie ook artikel 6 met betrekking tot de levertermijnen.
  4. PVSed bvba kan geen beschikbaarheid waarborgen van eventuele gepubliceerde "eindereeks"modellen of -promoties of “solden”.

 1. PRIJZEN & TARIEVEN
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door PVSed bvba gepubliceerde prijzen in onze winkelpunten Exclusief BTW, De prijzen zijn steeds exclusief transportkosten, installaties, configuratie, support, of eender welke andere dienstverlening.
  2. Onze prijzen werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van offerte of bestelling. Zij zijn steeds herzienbaar door PVSed bvba, ook zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn.
  3. PVSed bvba winkelprijzen zijn enkel van toepassing voor goederen mits contante  of onmiddellijke betaling.
  4. De online in onze webshop vermelde prijzen zijn onderhevig aan dagelijkse schommelingen, en gelden voor Belgische en Nederlandse klanten. In sommige gevallen dienen de online prijzen nog vermeerderd te worden met specifieke opties of taksen.
  5. Elke bestelling via de PVSed bvba webshop zal vermeerderd worden met transportkosten  in geval wij verzocht worden de goederen te leveren op Belgisch of Nederlands grondgebied. Deze transportkost is variabel afhankelijk van het gewicht en is altijd te controleren tijdens het bestelproces. 

 1. BESTELLINGEN EN ANNULATIE
  1. Een bestelling bij PVSed bvba is pas geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege en mits de ontvangst van een voorschot ten belope van minimum 20% (of eventueel de gehele betaling van het totale verschuldigde bedrag).
  2. Elke annulering van een online bestelling op onze webshop dient hetzij per brief of via een geldig e-mail adres te geschieden. Bij gebreke aan geldig e-mail adres, is PVSed bvba in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook. Eventuele terugbetaling van uw aankoop zal enkel geschieden via onze bankrekening.
  3. Een annulatie is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door PVSed bvba.
  4. Een eindereeksmodel of “uitverkoop"-aankoop wordt niet terugbetaald of omgeruild.

 1. HERROEPINGSRECHT (Zie ook verder deze pagina.)
  1. Indien de particuliere klant niet tevreden is met de hem geleverde producten is hij gerechtigd om binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de bestelling van het product, de betreffende producten op zijn kosten aan PVSed bvba terug te zenden. Behoudt hij de producten dan geeft hij daarmee te kennen dat hij die volledig en onherroepelijk aanvaardt. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen met betrekking tot de waarborg dan ook onverminderd van kracht.
  2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, PVSed bvba, via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping op onze website. http://wwwpvsed.com/page/herroeping-details
  3. PVSed bvba zal de terug ontvangen producten binnen de 5 werkdagen na ontvangst inspecteren. Wij zullen de ontvangst enkel aanvaarden mits de goederen ons in de originele en onbeschadigde verpakking terug bereiken, voorzien van alle origineel bijgevoegde toebehoren zoals handleiding, verpakking, hulpgereedschap.
  4. PVSed bvba zal op vraag van de klant overgaan tot terugbetaling binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de klant op te geven. Eventuele verzendkosten voor het retourneren worden niet terugbetaald.
  5. Een retourzending moet opgestuurd worden met BPost of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de gebruiker, behalve als het product niet conform is.
  6. Het herroepingsrecht is NIET van toepassing op volgende producten:
 • Ingewisselde of ingevulde vouchers en cadeaubonnen.
 • Producten speciaal vervaardigd conform instructies van de klant.
 • Door de klant beschadigde goederen.

 1. Op de website van de Federale Overheid kan u de wettelijke details van, en uitzonderingen op, het recht op herroeping terugvinden: http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Ventes_distance/#.VhTWQfntlBc

 1. LEVERINGEN EN LEVERINGSTERMIJN
  1. Een opgegeven levertermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt, doch steeds zo goed mogelijk nagevolgd. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering of uitvoering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd ontheft de koper niet van zijn verplichtingen. 
  2. Wanneer blijkt dat door een gebrek aan beschikbaarheid van goederen niet kan worden geleverd, kan hiervoor niet enige schadevergoeding worden geëist.
  3. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, ontheft PVSed bvba van iedere verdere verplichting tot levering van goederen of diensten. Een eventuele tijdelijke opschorting van levering of van taken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn.

 1. RISICOS
  1. De klant draagt het risico voor de producten vanaf het moment dat zij werden afgehaald of op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd, ook in het geval er op een later tijdstip of elders nog installatie- en/of herstellingsactiviteiten moeten worden verricht.
  2. In het geval dat de klant de producten terugzendt zullen deze pas weer voor risico van PVSed bvba zijn vanaf het ogenblik van ontvangst door onze diensten.

 1. BETALINGEN & EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. Alle winkelverkopen of dienstverleningen dienen per definitie door de klant contant voldaan te worden bij afhaling. Als betaalmiddelen aanvaarden wij cash of Payconiq. Online aankopen kunnen enkel voldaan worden via overschrijving
  2. Belgische Bedrijven en Belgische openbare instanties kunnen na een administratieve aanvraag van PVSed bvba een goedkeuring verkrijgen om winkelaankopen steeds via overschrijving na facturatie, te betalen. De behandeling van zulk een aanvraag kan tot 7 werkdagen in beslag nemen. Volgende informatie dient te worden voorgelegd: Btw.nummer-het volledige facturatieadres en leveringsadres +naam en handtekening van de zaakvoerder of een gemachtigd persoon. Een eerste aankoop van een nieuwe klant kan echter enkel vooraf, contant of via payconiq voldaan worden! Ook wanneer een onderneming betalingsfaciliteiten geniet, zijn strikte bestel- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Bestellingen worden in zulk geval enkel aanvaard mits officiële en gedagtekende bestelbon van de betreffende instelling of onderneming.
  3. Indien het vertrouwen van PVSed bvba in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt PVSed bvba zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen.
  4. Goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van PVSed bvba tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de koper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.
  5. Indien de koper in gebreke is te betalen, is PVSed bvba niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen.
  6. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere - zelfs niet vervallen - facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Het overschrijden van een opgegeven betalingstermijn resulteert automatisch in het vervallen van alle eerder toegekende betalingsfaciliteiten.
  7. Bij het verstrijken van de vervaldatum is een interest van 15% per jaar verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. De vaste administratiekost voor het verzenden van een 3de aangetekende herinnering bedraagt 50 euro excl. 21% BTW.
  8. Bij gerechtelijke inning worden alle invorderingskosten, met inbegrip van erelonen van advocaten, toegevoegd.
  9. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling der geleverde goederen niet verantwoorden. Gedeeltelijke facturen kunnen trouwens worden uitgegeven in de mate van de levering van de goederen. De betaling van de facturen mag nooit ondergeschikt worden gemaakt aan de plaatsing of de inwerkingstelling van de toestellen.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom op aan de klant ter beschikking gestelde producten berusten bij PVSed bvba, dan wel bij haar toeleveranciers die haar gemachtigd hebben de betreffende producten te verdelen. De bestelling brengt geen enkele afstand of concessie van intellectuele eigendomsrechten met zich mee, behoudens uitdrukkelijke vermelding. Iedere reproductie is uitdrukkelijk verboden.

 1. WAARBORG - HERSTELLINGEN
  1. Voor elke toepassing van de waarborg, moet de klant de factuur of de leveringsbon voorleggen.
  2. Het in ontvangst nemen van de levering door de klant geldt als aanvaarding van de voorwaarden en waarborg van de producent. In sommige gevallen kunnen wij optioneel uitgebreide garanties voorstellen. Alle waarborgen zijn carry-in waarborgen, de ophaling of de-installatie van het defecte goed is betalend voor de koper. Ook het terugplaatsen en installeren van het herstelde goed is op kosten van de koper. Hiervoor geld een verplaatsingsvergoeding van 1,50 euro excl. 21% BTW per km inclusief verplaatsingstijd en 60 euro excl. 21% BTW per werkuur.
  3. De producent bepaalt ook de manier waarop een defect behandeld moet worden. PVSed bvba moet deze opgelegde procedures steeds volgen teneinde een correcte afhandeling te garanderen. Wij kunnen enkel tot onmiddellijke omruiling overgaan als zulke procedure door de fabrikant wordt ondersteund.
  4. Om aanspraak te maken op een waarborg dient het defecte artikel steeds in zijn originele verpakking en met alle toebehoren te worden aangeboden binnen de geldende garantietermijn. Ook artikelen buiten garantie dienen vakkundig verpakt te zijn om de kans op beschadiging of verlies te beperken. Indien dat niet het geval is, kan PVSed bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor bijkomende defecten die daaruit voortvloeien.
  5. In geval van terugname door PVSed bvba van een volledig en niet beschadigd artikel worden enkel andere goederen of geschenkbons voor dezelfde waarde ter compensatie aangeboden.
  6. Schade ontstaan door ongelukken, verkeerd of abnormaal gebruik, transport, val of stoot, storm en water vallen nooit onder garantie.
  7. In geen geval kan de PVSed bvba worden aangesproken tot vergoeding van schade die zich manifesteert als indirecte gevolgschade zoals onder meer verliezen, zakelijk verlies, inkomens-, winstderving of gemiste besparingen, additionele uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van gegevens die verband houdt met of het gevolg is van de schorsing, beëindiging, storing of kwaliteit van de geleverde diensten/goederen.
  8. Vervoer- en /of administratiekosten voor herstellingen tijdens of buiten de waarborg-periode van de producent/fabrikant zijn steeds ten laste van de klant.
  9. Op verbruiksartikelen zoals batterijen etc. is er geen garantie.
  10. Het herstellen of omruilen van een product houdt geen verlenging in van de waarborgperiode.
  11. Niet afgehaalde herstellingen worden automatisch na 4 maanden eigendom van PVSed bvba.

 1. KLACHTEN & GESCHILLEN
  1. Iedere klacht met betrekking tot uit onze winkelpunten geleverde goederen moet per brief of via een geldig e-mail gericht worden aan de maatschappelijke zetel van PVSed bvba, en dit binnen de 7 werkdagen na de levering. Bij gebrek aan geldig e-mail adres, is PVSed bvba in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook.
  2. Klachten ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn. Indien de reclamaties gegrond blijken, zal PVSed bvba dat kenbaar maken aan koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de gereclameerde goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de koper te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoedingen gebonden te zijn.

 1. TOEPASSELIJKHEID
  1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitende voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Gent afdeling Oudenaarde.

 1. PRIVACY
  1. PVSed bvba verbindt zich ertoe de door u online opgegeven informatie niet door te geven aan derden, doch enkel te gebruiken voor onze interne organisatie.

 1. WIJZIGINGEN
  1. PVSed bvba behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen en zonder mogelijkheid voor de klant om gelijk welke schadevergoeding te vorderen. Het is de taak van de klant om na te gaan of er zich wijzigingen hebben voorgedaan.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn vervangend aan alle vorige verkoopsvoorwaarden, datum van opstelling 16/12/2016.